Chiến lược quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp cần biết

Chiến lược quản trị nguồn nhân lực (HR) có nghĩa là tối đa hóa tiềm năng nguồn nhân lực của một tổ chức để có thể đạt được các mục tiêu kinh doanh rộng lớn hơn. Tuy nhiên, đối với một số nhà tuyển dụng, việc chuyển đổi nhân sự từ một chức năng hành chính thuần túy sang một chức năng chiến lược có thể là một thách thức. Những xem xét những lợi thế cạnh tranh mà các tổ chức định hướng tài năng được hưởng, đó là một trở ngại đáng để vượt qua.