Trắc nghiệm MBTI là gì? 16 nhóm tính cách có những gì? Tiêu chí, định nghĩa và giải thích

Kết quả MBTI, phân tích MBTI là gì? Gần đây ở Hàn Quốc có truyền hình trực tiếp như “Transit Love” “Địa Ngục Độc Thân – Single’s Inferno”, nghệ sĩ thường hay hỏi kết quả MBTI của nhau là gì để nhờ đó hiểu biết thêm về đối phương. Nhờ đó mà dạo gần đây trắc nghiệm tích cách MBTI đang có rất nhiều người quan tâm và trên mạng đưa ra trắc nghiêm tâm lí “Bạn là người hình nào”?

Trắc nghiệm MBTI là gì?

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) là một công cụ đánh giá tính cách, tên đầy đủ là Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs, đã chia tính cách của con người thành 16 loại. Công ty Myers-Briggs cho biết, mỗi năm có khoảng 2 triệu người hoàn thành bài kiểm tra MBTI, những người làm việc có thể sử dụng kết quả kiểm tra 16 loại tính cách MBTI để hiểu về bản thân, khám phá tiềm năng tính cách và cải thiện mối quan hệ xã hội; Một số bộ phận nhân sự trong doanh nghiệp cũng tiếp nhận và đưa ra làm một trong các tiêu chí phỏng vấn.

“Tại sao tôi lại như thế này?” đưa ra, trắc nghiệm tính cách MBTI 16 dạng đã có lịch sử lâu dài. Ngay từ những năm 1920, Katherine Briggs và Isabel Myers ở Mỹ, dựa trên  “Loại hình tính cách” của nhà tâm lý học Thụy Sĩ Carl Jung, đã xây dựng bản mẫu cho Bảng kê nhân cách Myers-Briggs. Đến những năm 1960, giới học thuật và doanh nghiệp đã nhiều lần nghiên cứu và sửa đổi các đánh giá này và hiện nay nó đã phát triển thành một trong những công cụ đánh giá tính cách nổi tiếng nhất trên thế giới.

4 chỉ tiêu lớn trong trắc nghiệm MBTI và 8 định nghĩa về xu hướng tính cách hình thành nên các chi tiêu lớn

MBTI phân tích và đánh giá tính cách dựa trên 4 tiêu chí phân loại tương ứng 4 cặp phạm trù xoay quanh thế giới quan của chúng ta, bao gồm:

  1. Xu hướng Tự nhiên: Cặp Hướng ngoại (Extrovert – E) và Hướng nội (Introvert – I)
  2. Tìm hiểu và nhận thức về thế giới: Cặp Cảm giác (Sensing – S) và Trực giác (Intuition – N)
  3. Quyết định và chọn lựa: Cặp Lý trí (Thinking – T) và Tình cảm (Feeling – F)
  4. Cách thức và hành động: Cặp Nguyên tắc (Judging – J) và Linh hoạt (Perceiving – P)

Kết quả test MBTI, trắc nghiệm tích cách có 16 kiểu, bạn thuộc kiểu nào trong các nhóm tính cách?

Nhóm SP: Những người theo chủ nghĩa thực tế
(ESTP、ESFP、ISTP、ISFP)

Nhóm SJ: Người theo chủ nghĩa cộng đồng
(ESTJ、ESFJ、ISTJ、ISFJ)

Nhóm NT: Người theo chủ nghĩa lý trí
(ENTJ、ENTP、INTJ、INTP)

Nhóm NF: Người theo chủ nghĩa lý tưởng
(ENFJ、ENFP、INFJ、INFP)